Informacje historyczne:

Rychwał rozwinął się jako miasto przy szlaku handlowym Kalisz - Inowrocław. Był własnością szlachecką - w XVI - XVII w. rodziny Złotkowskich. Prawa miejskie uzyskał w drugiej połowie XIV lub początku XV w. Druga połowa XVI i początek XVII w. to okres regresu miasta. Prawa miejskie Rychwał stracił w 1870 r. Odzyskał je w 1921 r. Parafia została utworzona na przełomie XIV i XV w. Do 1818 r. należała do archidiecezji gnieźnieńskiej.

O pierwszym kościele parafialnym brak jakichkolwiek informacji. Akta wizytacji w 1608 r. notują kaplicę publiczną poza miastem. W drugiej połowie XVIII w. istniała w miejscowym dworze kaplica półpubliczna. Obecny kościół parafialny pw. Trójcy Świętej został wzniesiony w 1476 r. Odbudowany w 1574 r. z fundacji kasztelana Gabriela Złotkowskiego, konsekrowany był w 1629 r. Zrujnowany w XVIII w., został odnowiony i przebudowany w latach 1790 - 1800.

Jest to budynek murowany, oszkarpowany. Szczyt elewacji zach. ozdobiony dwoma szeregami blend arkadowych i obeliskami. Wewnątrz stropy. Nawa trójprzęsłowa z węższym prezbiterium, zakończonym pólkolistą absydą z 1790 r. Od strony płd. prezbiterium zakrystia również z 1790 r. Dwie kruchty z 1874 r. Gruntownego remontu świątyni dokonano w latach 1973 - 1974.Wtedy też została wykonana - techniką sgraffitto - nowa polichromia autorstwa pp. Klarysków z Torunia; odnowiona w 1994 r. Trzy ołtarze barokowe. W ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej Pocieszenia, słynący łaskami, od XVIII w. otoczony kultem, odnaleziony w 1982 r. i powtórnie zainstalowany w ołtarzu w 1987 r. Ambona z 1800 r. Krucyfiks gotycki z ok. 1400 r., odrestaurowany w 1969 r. i 2010 r. Kropielnica z XVII w. Nagrobek kamienny z 1597 r. z leżącą postacią zmarłego kasztelana Złotkowskiego.

Do roku 2003 przeprowadzono generalny remont więźby dachowej i stropów, pokryto dach kościoła dachówką i założono nowe tynki zewnętrzne. W 2004 r. założono nowe tynki renowacyjne w zakrystii, sieni, dwóch kruchtach oraz zdjęto drewnianą boazerię. W 2005 r. założono nowe tynki renowacyjne w całym kościele na wysokości zdjętej boazerii. W 2010 r. przeprowadzono kolejne prace remontowe. Została zdjęta zniszczona posadzka cementowa, położono nową, granitową w całym kościele wraz z ogrzewaniem podłogowym. Założono nowy, marmurowy ołtarz, ambonę, chrzcielnicę, kredensję. Zainstalowano nowe nagłośnienie kościoła. Odnowiono ołtarze boczne i główny. Zainstalowano nowe oświetlenie prezbiterium.

Informacje dodatkowe:

 • Krzyże przydrożne
  • Rychwał - 3,
  • Grabowa - 2 (jeden z 1945 r. na wzgórzu w lesie),
  • Jaroszewice;
  • kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa:
  • Grabowa;
  • kapliczki maryjne:
  • Grabowa - 2,
  • Jaroszewice - 2,
  • Żurawin - 2.

Miejscowości, ulice należące do parafii:

 • Grabowa,
 • Jaroszewice Rychwalskie,
 • Józefów,
 • Milewo,
 • Rychwał,
 • Wardężyn,
 • Wola Rychwalska,
 • Żurawin.

Odpusty:

 • Świętej Trójcy,
 • św. Anny (26 VII),
 • Matki Bożej Pocieszenia (ostatnia niedziela VIII).

Ostatnie misje:

2017 r.

Ostatnia wizytacja biskupia:

2017 r., bp Stanisław Gębicki

Grupy apostolskie:

 • Koło Żywego Różańca,
 • Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana",
 • Koło Przyjaciół Radia Maryja,
 • Biel - dziewczęta,
 • Grono Ministranckie,
 • Parafialny Zespół Charytatywny.

Inne instytucje parafialne:

 • Poradnia Katolicka Rodzin - organistówka, ul. Tuliszkowska 22, tel. (63) 248 13 63: Aleksandra Wojciechowska.

Szkoły na terenie parafii:

 • Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Rychwale,
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale.

Przedszkola na terenie parafii:

 • Przedszkole "Plastuś" w Rychwale

Nauczający religii:

 • Renata Mateja od 2015 r.,
 • Barbara Chojnacka od 1992 r.,
 • Grażyna Chojnacka od 2015 r.,

Z parafii pochodzą:

 • † o. Filip Gulczyński OFM (w. 1881)
 • † ks. Serafin Opałko (w. 1937)
 • ks. Wojciech Egiert MSF (w. 1970)
 • ks. Krzysztof Matuszewski FDP (w. 1996)
 • ks. Jacek Bartczak (w. 2009)
 • s. Sabina Andrzejewska SDP (p. z. 1994)
 • s. Mirosława Antczak SAPU (p. z. 1999)
 • s. Wacława Egiert

  Regulamin cmentarzy rzymskokatolickich

  w Diecezji Włocławskiej

  Cmentarze są świętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

  Rozdział 1

  Przepisy ogólne

  • 1

   

  1. Cmentarz  rzymskokatolicki  w Rychwale  jest  cmentarzem wyznaniowym  Kościoła Katolickiego,  przeznaczonym  do  pochówku  wiernych  Kościoła  i osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru. Kościół  Katolicki  pełni  na  nim  swą  misję  i  sprawuje  kult  publiczny  w  granicach wyznaczonych  przez  prawo  kościelne,  a  potwierdzonych  przez  prawo  powszechne,  w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską.

  2. Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym dla sprawowania kultu publicznego wiary katolickiej,  w  której  zmartwychwstanie  umarłych  jest  nadzieją  chrześcijan  a  nakaz poszanowania  ciał  zmarłych  jest  obowiązkiem  szczególnym  w  oczekiwaniu  na  ich wskrzeszenie, co powierzone jest pieczy władzy kościelnej i wszystkich wiernych, a innym osobom nakazuje uszanowanie tego miejsca.

  3. Właścicielem i zarządcą – administratorem - cmentarza jest parafia p.w. Trójcy Świętej w Rychwale,  na  której  spoczywa  obowiązek  zachowania  katolickiego  charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.

  4. Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Proboszcz Parafii – ks. kanonik Marek Molewski.

  5. Do zadań tych w szczególności należy:

  a) przyjmowanie zwłok do pochowania i przydzielanie miejsca do urządzenia grobu,

  b)  obsługa  pogrzebów,  kopanie  grobów,  przygotowywanie  grobowców  do  pochówków, chowanie zwłok i ekshumacje oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,

  c) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,

  d)  prowadzenie  dokumentacji  cmentarza  wynikającej  z  Rozporządzenia  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  1  sierpnia  2001  r.  w  sprawie  sposobu  prowadzenia ewidencji grobów, wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem z dnia z  dnia  21 lipca  2003  r.  zmieniającym  Rozporządzenie w  sprawie  sposobu  prowadzenia  ewidencji grobów.

  e)  utrzymywanie  porządku, w tym utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych i wewnętrznych (utrzymanie alejek, zamiatanie i odśnieżanie dróg), dostępu do pól  grzebalnych  oraz  urządzeń sanitarnych  i  wodnokanalizacyjnych,  zbieranie  i  wywóz śmieci,

  f)  konserwacja  małej  architektury  oraz  domów  przedpogrzebowych  i  budynków gospodarczych,

  g) planowanie, zakładanie i utrzymywanie zieleni (koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia),

  h) wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza, w   tym   przygotowanie   kwater   pod   groby   murowane   i   ziemne   zgodnie   z   planem zagospodarowanie przestrzennego terenu.

  6. Na  cmentarzu  rzymskokatolickim  nie  organizuje się świeckich ceremonii pogrzebowych. (ograniczenie to nie dotyczy cmentarzy, które są jedyne w danej miejscowości).

  7. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych, majątku Kościoła i innych źródeł.

  8. Na użytek niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

  zarządzanie cmentarzem - rozumie się przez to usługi cmentarne, do których należy: przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o użytkowanie grobu, przyjmowanie opłat cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku,  kopanie,  murowanie  i  zasypywanie  grobów,  ekshumacje,  obsługa  uroczystości pogrzebowych i piecza nad ich godnym przebiegiem, troska o bezpieczeństwo osób i mienia, wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza, które to czynności należą do kompetencji Zarządcy.

  - usługi  pogrzebowe – rozumie  się eksportację zwłok  z  miejsca  zgonu  do  miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i zagranicą, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok  do  pogrzebu,  transport  zwłok  z  miejsca  przechowywania  do  kaplicy  cmentarnej, załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.

  - usługi  kamieniarskie – rozumie  się  przez  to  wykonywanie wszelkich  czynności związanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka.

  - dysponent  grobu – rozumie się przez to osobę, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu w imieniu osób posiadających prawo do grobu.

  - prawo  do  grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych  uprawnień  najbliższej  rodziny  wobec  miejsca  pochowania  bliskiej  osoby. Obejmuje  to  w  szczególności  dochowanie,  przebudowę  grobu,  ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.

  - prawo   do   pochowania – rozumie  się  przez  to  określenie  podmiotów  w  porządku określonym  przez  art.  10  Ustawy  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych,  posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej. Kościół jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich  urządzeń  znajdujących  się  na  terenach  cmentarzy.  Za  właścicieli  nagrobków uważa się dysponentów grobów. Zarządca wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

  9. Poza usługami pogrzebowymi pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.

  Rozdział 2

  Postanowienia porządkowe

  • 2

   

  1. Cmentarz otwarty jest codziennie w porze letniej 1 IV - 31 X od godz. 8.00 do 20.00, w porze zimowej 1 XI - 31 III od godz. 8.00 do zmroku do 17.00.

  2. Osoby  przebywające  na  terenie  cmentarza  zobowiązane  są  do  poszanowania  świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek, dzieciom wolno przebywać tylko pod opieką dorosłych.

  3. W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:

  - przebywanie poza godzinami otwarcia,

  - przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,

  - wprowadzania zwierząt,

  - niszczenia zieleni,

  - niszczenie lub samowolne przemieszcza nie elementów małej architektury,

  - wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie pochodzących z cmentarza,

  - prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,

  - zabudowanie  grobu  wykraczające  poza powierzchnią  miejsca  grzebalnego,  ustawianie ławek,  ogrodzeń,  sadzenie  drzew  i  krzewów,  utwardzanie  wokół  miejsc  grzebalnych  itp. Ławki,  utwardzone  miejsca,  nasadzone  drzewa  oraz  krzewy  mogą  być  usunięte  przez pracowników cmentarza bez powiadomienia dysponenta grobu,

  - wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody Administratora (nie dotyczy pracowników Cmentarza),

  - handlowanie i zarobkowanie bez zgody Administratora,

  - usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,

  - zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,

  - chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych,

  - samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.

  4. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz  w  sobotę  w  godzinach  otwarcia  cmentarza  po  uprzednim  uzyskaniu  zgody Administratora,  wniesieniu  stosownych  opłat  i  zgłoszeniu  zakresu  prac  w  kancelarii cmentarza.

  5. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką Administratora. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.

  6. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

  7. Kształt  nagrobków,  pomników  lub  grobowców,  umieszczone  na  nich  napisy  i  użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

  8. W przypadku powstania zniszczeń lub szpecących uszkodzeń pomnika dysponent grobu jest wzywany do wykonania naprawy w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli naprawa nie zostanie  wykonana,  Administrator  jest  upoważniony  do  zlecenia  rozebrania  pomnika,  a dysponent nie ma prawa do odszkodowania.

  9.  Kancelaria cmentarza znajdująca się przy kancelarii parafialnej czynna jest we wszystkie dni w  godzinach  wskazanych  w  widocznym  miejscu  i  załatwia  wszelkie  sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty.

  • 3

   

  1. Na  cmentarzu  mogą znajdować się groby  ziemne,  groby  murowane,  groby  rodzinne, katakumby, kolumbarium.

  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r., w sprawie wymagań jakie  muszą spełniać cmentarze,  groby  i  inne  miejsca  pochówku  zwłok  i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284):

  a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią – wymiar 1m x 2m x 1,7m,

  b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;

  c)  grób  rodzinny  stanowi  grób  przeznaczony  do  składania  dwóch  lub  więcej  trumien  ze zwłokami lub urn;

  d)  katakumby  stanowią pomieszczenie  z  niszami  w ścianie,  przeznaczone  do  pochówku zwłok;

  e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;

  f) miejsce grzebalne to miejsce wyznaczone przez Zarządcę cmentarza do urządzenia grobu.

  Rozdział 3

  Zasady dysponowania grobem i ponoszenia opłat

  • 4

  1. Każdy  grób powinien  mieć dysponenta.  Dysponent  grobu  w  momencie  dysponowania grobem  oświadcza  w  formie  pisemnej,  że  nie  ma  innych  osób,  które  mogą sobie  rościć prawa do grobu.

  2. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób wystawione dysponentowi przez Zarządcę cmentarza.

  3. W  przypadku śmierci  dysponenta  grobu  oraz  w  sytuacji,  gdy  nie  został  on  w  nim pochowany,  prawo  do  dysponowania  grobem  przechodzi  na  osobę,  która  go  pochowała, chyba że inna osoba przedstawi  prawomocne  orzeczenie  sądowe,  wskazujące  ją,  jako  osobę uprawnioną do dysponowania grobem.

  4. Dysponent  grobu  jest  uprawniony  zrzec  się prawa  do  miejsca  grzebalnego  na  rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej, pochowanej w danym grobie. Takie zrzeczenie może nastąpić tylko w formie pisemnej w kancelarii cmentarza, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje w kancelarii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

  5. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą w Regulaminie cmentarza za pochowanie.

  6. Upływ okresu 20 lat powoduje, że grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. Zarządca cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.

  7. Dotychczasowe  prawo  do  grobu  wygasa  od  momentu  i  na  skutek  zaistnienia  prawa innej osoby  do  pochowania  zwłok  w  tym  grobie.  Jednak  dopóki  Zarządca   cmentarza  nie rozporządził  miejscem  i  inna  osoba  nie  nabyła  prawa  do  grobu  w  tym  miejscu, można skutecznie  zgłosić zastrzeżenie  i  uiścić opłatę przedłużając  prawo  do  grobu  na okres kolejnych 20 lat.

   

  • 5

  1. Za miejsca grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie nagrobka (zwyczajowo 10% od  jego  wartości)  pobiera  się opłaty.  Informacja  o  wysokości  opłat  za  korzystanie  z cmentarza tj. opłat za miejsca grzebalne, opłat za czynności  cmentarno - kancelaryjne  oraz opłat za utrzymanie infrastruktury cmentarza jest dostępna w kancelarii.

  2. Wszystkie  opłaty,  o  których  mowa  w  pkt.1,  wynikają z  kosztów  funkcjonowania  i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

  3. Pracownik  kancelarii  przyjmując opłatę,  potwierdza  ten  fakt  każdorazowo  odpowiednim dokumentem.

  4. Pokładne to opłata składana Zarządcy cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub ponownego pochówku w grobie murowanym. Uiszczenie pokładnego skutkuje przyznaniem prawa  do    użytkowania  miejsca  grzebalnego  przez  okres  20  lat.  Wysokość pokładnego określana jest przez Zarządcę z uwęglę dnieniem kosztów utrzymania cmentarza i zwyczajów miejscowych.

  5. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana Zarządcy cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu.

  6. Prolongat  nie  pobiera  się od murowanych grobów rodzinnych tj. grobów murowanych przeznaczonych do pochowania zwłok więcej niż jednej osoby.

  7. Po  upływie  20  lat  dysponent  murowanego  grobu  rodzinnego  zobowiązany   jest   do uiszczenia  opłaty  na utrzymanie   infrastruktury   cmentarza.   Jeśli  opłata  na  utrzymanie infrastruktury   cmentarza   jest   wyższa  niż wysokość prolongaty   na   kolejne   20   lat,   to obowiązek uiszczenia różnicy  pomiędzy tymi opłatami ciąży także na dysponencie grobu ziemnego.

  8. Wpływy z pokładnego, prolongat, rezerwacji miejsc, opłat za miejsce, na którym stawiany jest  grobowiec  oraz  opłat  na  utrzymanie  infrastruktury  cmentarza,  przeznaczane  są na inwestycje cmentarne i parafialne, w szczególności  na  koszty  wywozu śmieci i składowania śmieci,  opłat  za  wodę,  energię elektryczną, ubezpieczenia  cmentarza,  wynagrodzenie pracowników cmentarnych, utrzymania należytego porządku na cmentarzu oraz zapewnienie wykonania zadań, o których mowa w § 1 pkt. 5.

  Rozdział 4

  Zasady wykonywania prac i usług przez podmioty niezależne od Administratora

  • 6

   

  1. Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza, w szczególności w zakresie usług kamieniarskich,  pogrzebowych,  pielęgnacji  zieleni,  opieki  nad  grobami,  wymaga  zawarcia odpowiedniej umowy z Zarządcą cmentarza.

  2. Podmioty, które nie mają zawartych stałych umów, są zobowiązane  do  uzyskania  od Zarządcy cmentarza jednorazowego pozwolenia na wykonanie usługi.

  3. Wszyscy   wykonawcy   (tj.   firmy   zewnętrzne,   prowadzące  na  podstawie  właściwych  przepisów  prawa  działalność gospodarczą)   mają prawo do świadczenia  usług  na jednakowych warunkach.

  • 7

   

  1. Wykonawcy  zobowiązani  są  do  zachowania  czci  wobec  osób  zmarłych  oraz  powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie mogą w jakikolwiek sposób zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

  2. Usługi  kamieniarskie  mogą  być  świadczone  przez  wykonawców  po  przedstawieniu projektu  zagospodarowania  grobu  i  jego  otoczenia  oraz  po  uprzednim  wniesieniu  opłat. Projekt  zagospodarowania  grobu  i  jego  otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego -1m x 2m - ewentualnie dodatkowo 15 cm w około postawionego pomnika, który został określony w pokwitowaniu na grób.

  3. Zarządca cmentarza może odmówić zawarcia umowy z wykonawcami nie gwarantującymi profesjonalnego i sumiennego wykonania usługi.

  4. Wykonawcy  ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność  za  działania  i  zaniechania  swoich  pracowników,  realizujących  prace  i usługi na terenie cmentarza.

  5. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub  usług,  bądź  nieprzestrzegania  przez  Wykonawcę  postanowień  regulaminu,  nie wnoszeniu stosownych opłat albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym Administrator może stosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.

  6. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza i ochrony  okazywać  pozwolenie  wydane  przez  Administratora  na  prowadzenie  prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich.

  7. Zarządca  ma  prawo  zabronić  wykonywania  usług  kamieniarskich  i  nakazać  opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.

  Niniejszy Regulamin, zatwierdzony przez Biskupa Włocławskiego, zgodny jest z Instrukcją w sprawie   pogrzebu wydaną  przez  Biskupa  Włocławskiego  dnia  12.09.2011   r.   (L.dz. 1170/2011)  i  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  kościelnymi  i  państwowymi dotyczącymi pogrzebu i cmentarzy.

  Regulamin cmentarza wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 r.

  +Stanisław Gębicki, Wikariusz Generalny

  Ks. Artur Niemira, Kanclerz Kurii